Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné ZO Polepy dne 25. 4. 2018

         Pozvánka na veřejné Zastupitelstvo obce Polepy dne 25. 4. 2018,

         od 16.00 hodin v kanceláři starosty obce na Obecním úřadě č. p. 112

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého ZO

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

                                             č.  2 / 2018

na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech

4. Informace starosty obce : Setkání starostů v okolí Strakonic / 4. - 6. 4. 2018 /

                                             Vybudování komunikací v obci Polepy

                                             Osvětlení v obci Třebutičky

                                             Sběrný dvůr, Sportovní areál - stavby

                                             Příprava projektové dokumentace na akci ,, Chodníku 

                                             v obci Libínky ,,

5. Projednání a schválení ,, Žádosti o pronájem nebytových prostor ,, v bývalém kadeřnictví č. p. 205 POLEPY

6. Projednání a schválení Hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Polepy za rok 2017

7. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

    č. IV-12-4015137/VB/001, p. p. č. 26/4, p. p. č. 1024 v k. ú. Polepy

8. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

    č. IP-12-4006830/VB 001, název stavby: LT Polepy - NN, p. p. č. 312/31, nové OM

9. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, č. IP-12-4008170/002, p. p. č. 1527/4, zahrada, LV č. 1 v k. ú. Libínky

10. Projednání a schválení Projektové dokumentace - Rekonstrukce RD Polepy, č. p. 121 v k. ú. Polepy, p. č. st. 157, 258/9, 258/17 / manželé H. /

11. Informace starosty obce: stavba: Kostel Narození Panny Marie - Hrušovany, dokumentace pro ohlášení stavby ,, Oprav a fasády kostela včetně říms a ozdobných prvků ,,

12. žádosti, stížnosti, různé 

 

V   Polepech dne 11. 4. 2018                                        Zbyněk Hodys

                                                                          starosta obce POLEPY

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Datum sejmutí: 27. 4. 2018

Zpět