Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Usnesení ZO ze dne: 25. 4. 2018, číslo 33 / 2018

   Usnesení ZO z veřejného zasedání ze dne: 25. 4. 2018, od 16.00 hodin v kanceláři starosty obce na Obecním úřadě č. p. 112, PSČ: 411 47

                                          číslo 33 / 2018

IČ: 264 202

Přítomni: p. Hodys, Diničová, Sachetová, Fajčáková, Tyrnerová, Dvořík, Kendík

Omluveni: 0

čas zahájení: 16.00 hodin

1. ZO schválilo: program jednání i s doplněnými body, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Kendík, Dvořák

pro:   7    proti:   0    zdrželo se:   0

2. Kontrola plnění usnesení:

a) zřízení zpomalovacího radaru v obci Okna - rozhodující bude očekávané vyjádření SFDI o poskytnutí dotace na projekt ,, Vybudování chodníkových ploch v obci Okna ,,  při této akci se rozhodne, zda bude radar umístěn či nahrazen jiným řešením

b) oprava střechy a schodiště v domě č. p. 71 v obci Encovany - starosta obce předložil zastupitelům rozpočet, proběhne výběrové řízení na zmíněné opravy

3. Jednání veřejného ZO se zůčastnil manažer obvodu pan J. D. - manažer projektu ,,Pošta partner ,, , který zmíněný projekt představil.

ZO schválilo: ,, záměr ,, projektu ,, Pošta partner a na dalším jednání ZO proběhne diskuze, zda bude tento projekt schválen - podpořen, či ne.

pro schválení záměru:    7    proti:   0     zdrželo se:   0

4. ZO Polepy se na svém zasedání konaném dne: 25. 4. 2018 usneslo vydat na základě § 17 ods. 2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o odpadech ,,), a podle § 10 písm. d) a § 84 ods. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen ,, vyhláška ,, )

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2018,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

5. Informace starosty obce:

a) motivační zájezd starostů 4. 4. - 6. 4. 2018 jihočeský kraj / Strakonicko /, pan starosta hovořil o řešení problémů v jiných regionech př. podpora ,, Živé obce ,, mladých rodin s dětmi, podpora výstavby rodinných domů a problematika placení odpadů v obcích atd.

b) byl předložen návrh a projekt k ,, Vybudování nových komunikací v obci Polepy ,, projekt komunikací vypracovala firma NED PROJEKT projekční ateliér Most

c) Sběrný dvůr - probíhá skrývka ornice

d) Sportovní areál u základní školy - probíhají terénní úpravy, do konce měsíce května bude stavba dokončena

e) Připravuje se projektová dokumentace na ,, Vybudování chodníků v obci Libínky ,,

f) Byla proplacena dotace z Ústeckého kraje na ,, Vybudování nového chodníku v ulici k nádraží v obci Polepy ,, částka: 271 500,- Kč / o dotaci zažádala obec Polepy /

g) Využít dotační titul k ,, Zateplení Kulturního domu v obci Polepy ,, a zjistit v rámci konzultace, zda bude možné do dotace zahrnout opravu střechy KD / je již připraveno Stavební povolení /

6. ZO schválilo: žádost o pronájem nebytových prostor bývalého kadeřnictví v Domě služeb č. p. 205 v obci Polepy. Doba nájmu byla navržena na 5 let s možností prodloužení pro firmu S pro S cz, spol. s. r. o. Okružní 385, 411 56 Bohušovice nad Ohří, součástí NS bude i převod adresy sídla na novou adresu č. p. 205 Polepy, PSČ: 411 47

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

7. ZO schválilo: hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Polepy za rok 2017 s výsledkem ve výši 0,- Kč

pro:   7   proti:   0     zdrželo se:   0

8. ZO schválilo: Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: IP-12-4006830/VB001, název stavby: LT Polepy - NN, ppč. 312/31, nové OM

pro:   7   proti:   0     zdrželo se:    0

9. ZO schválilo: Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: IV-12-4015137/VB/001, na akci: ,, LT - Polepy, ppč. 26/3 - nové OM ,,

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

10. ZO schválilo: Vybudování nového osvětlení v obci Třebutičky / nové osvětlení vybuduje firma, která pro ČEZ Distribuce a. s. provádí kabeláž v obci /, 16 kusů ledkových světel, tato akce je podpořena Ústeckým krajem

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

11. ZO bere na vědomí: žádost pana Ing. M. O. ve věci: LT - Libínky, p. č. 107 - kNN, SP200, SS100, investor: ČEZ Distribuce a. s. / jedná se o pozemek p. č. 1524/4 v k. ú. Libínky, který je v majetku obce Polepy, proběhne místní šetření a bude projednáno na dalším jednání ZO /

12. ZO schválilo: projektovou dokumentaci ke stavbě ,, Rekonstrukce RD Polepy č. p. 121 v k. ú. Polepy 725200, p. č. st. 157, 258/9, 258/17, dotčeného stavbou, žadatelé manželé H. /

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

13. ZO byla předložena k nahlédnutí dokumentace pro ohlášení stavby ,, Oprava fasády kostela včetně říms a ozdobných prvků - stavba: Kostel Narození Panny Marie, místo: p. č. 44/1, 45 v k. ú. Hrušovany, majitel: G. Mc. L.

14. ZO schválilo: záměr o koupi stavebních pozemkú do majetku obce Polepy

p. p. č. 320 / 1

p. p. č. 318 / 1

p. p. č. 318 / 10    všechny pozemky v k. ú Polepy - pro účely výstavby rodinných domů, do příštího jednání ZO bude připravena celková kalkulace / studie proveditelnosti, zaměření, zasíťování /

pro:   7    proti:   0    zdrželo se:   0

15. ZO schválilo: návrh Kupní smlouvy - prodávající: firma Agro F. s. r. o. a kupující Obec Polepy. Předmětem koupě je nemovitost v k. ú. Encovany, p. č. 22 / zemědělská stavba /, kupní cena 65 000,- Kč

pro:   7   proti:   0   zdrželo se:   0

16. ZO schválilo: prodej pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 404/2 v k. ú. Třebutičky, byl doložen Znalecký posudek, výsledná cena po zaokrouhlení dle§ 50:  12 600,00,- Kč / kupující: Agro F. s. r. o. /

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

17. ZO schválilo: prodej pozemku v majetku obce Polepy p. č. st. 84/2  a  1030/11 v k. ú. Polepy, byl doložen Znalecký posudek, výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:      

21 680,00,- Kč / kupující paní E. N. /

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

18. ZO schválilo: prodej pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. p. č. 1035/6 v k. ú. Polepy, byl předložen Znalecký posudek, výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

11 436,00,- Kč / kupující paní Ing. S. H. /

pro:   6   proti:   0     zdrželo se:   1

19. ZO schválilo: prodej pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. č. st. 587/9 v k. ú. Polepy, byl předložen Znalecký posudek, výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:       

18 100,00,- Kč / kupující manželé K. /

pro:   7   proti:   0    zdrželo se:   0

20. ZO schválilo: prodej ,, části ,, pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. p. č. 1030/26 v k. ú. Polepy, bude doložen oddělovací plán a Znalecký posudek do dalšího jednání ZO / kupující manželé K. /

pro:   7   proti:        zdrželo se:    0

21. ZO schválilo: prodej ,, části ,, pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. č. st. 3087/3 v k. ú. Encovany, bude doložen oddělovací plán a Znalecký posudek do dalšího jednání ZO / kupující pan R. K. /

pro:   7   proti:   0     zdrželo se:    0

22. ZO schválilo: prodej pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. p. č. 496/1 v k. ú. Okna u Polep, bude doložen Znalecký posudek do příštího jednání ZO / kupující paní J. J. /

pro:   7   proti:   0     zdrželo se:    0

23. ZO schválilo: žádost FK Polepy o zabezpečení areálu fotbalového hřiště kamerovým systémem v obci Polepy. ZO sočasně schválilo umístění kamerového systému k Hasičárně a nově vybudovanému Sportovnímu areálu v obci Polepy.

pro:   7   proti:   0      zdrželo se:    0

24. ZO schválilo: žádost pana V. H. o finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na akci ,, Stodolní kino a automobilovou navigační soutěž ,, Hrušovanská plotice ,, akce proběhne v období prázdnin 2018

pro:   7    proti:   0     zdrželo se:    0

25. ZO schválilo: žádost paní Bc. B. P.  o ,, Povolení oprav v koupelně v domě č. p. 71, byt č. 2 , žadatelka provede opravu na vlastní náklady

pro:   7    proti:    0     zdrželo se:    0

26. Zo schválilo: žádost o zajištění 1 kusu mobilní WC toalety pro akci ,, Dětského dne v obci Encovany dne: 16. 6. 2018 ,, cena mobilní WC toalety na 1 den činí včetně dopravy a DPH 1 815,00,- Kč / žadatelka slečna Mgr. T. B. /

pro:   7   proti:   0      zdrželo se:     0

27. ZO neschválilo: žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na konání akce ,, ,,Dětský den 2018,, který se bude konat dne: 16. 6. 2018 v Encovanech na návsi od 15.00  - do 24.00 hodin. Noční klid bude narušen v době od 22.00 - do 24.00 hodin / jedná se o 2 hodiny, kdy bude noční klid narušen, poředatelé této akce zodpovídají za případné stížnosti občanů / žadatelka slečna Mgr. T. B. /ZO bere na vědomí

Pro:    7     proti:   0     zdrželo se:    0

28. ZO neschválilo: žádost o udělení výjimky rušení nočního klidu na konání akce ,, Dětský den v obci Hrušovany,, který se bude konat dne: 2. 6. 2018 od 13.00 - 24.00 hodin, noční klid bude narušen od 22.00 - do 24.00 hodin / jedná se o 2 hodiny, kdy bude noční klid narušen, za případné stížnosti zodpovídají pořadatelé akce / žadatel pan M. B. / ZO bere na vědomí

Pro:   7    proti:    0      zdrželo se:   0

29. Starosta obce informoval ZO o akci ,, Oprava jezu v obci Okna ,, jez byl v havarijním stavu, byl opraven odbornou firmou na vodní díla, cena včetně DPH činí 95 000,00,- Kč. Celou akci opravy jezu názorně doplnil fotodokumentací

Také podal informace k ,, zanedbané a zdevastované ,, vodní nádrži v obci Encovany - pod zámkem, vodní nádrž je majetkem SPÚ Praha, SPÚ pobočka Litoměřice bude žádat ústředí SPÚ o uvolnění finanční částky na zajištění objednávky projektové dokumentace, která vyřeší komplexní opravu a zajištění chodu vodní nádrže v k. ú. Encovany. Vyjádření SPLitoměřice bylo přeposláno na Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj vedoucímu oddělení převodu majetku státu panu Ing. P. P.

 

čas ukončení: 18.17 hodin                                zapsala: Zdeňka Diničová

dne: 2. 5. 2018                                                  starosta obce: Zbyněk Hodys

ověřovatelé zápisu: Josef Kendík

                                Václav Dvořák

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 18. 5. 2018

Zpět