Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Usnesení ZO ze dne: 8. 2. 2018 číslo 32 / 2018

      Usnesení z veřejného ZO Polepy ze dne: 8. 2. 2018 od 15.30 hodin, v kanceláři

      starosty obce Polepy č. p. 112, PSČ: 411 47

                                      Usnesení č. 32 / 2018

IČ: 264 202

čas zahájení : 15. 30 hodin

Přítomni: p. Hodys, Diničová, Sachetová, Fajčáková, Tyrnerová, Kendík

Omluveni: p. Dvořák

1. ZO schválilo: program jednání i s doplněnými body, zapisovatele p. Diničová, ověřovatele zápisu p. Sachetová, p. Kendík

pro:     6      proti:      0      zdrželo se:      0

2. ZO bere na vědomí: žádost p. Ing. J. Š. - zřízení zpomalovacího radaru pro obec Okna, návrh zastupitelů řešení zpomalení rychlosti do obcí Hrušovany a Libínky. Vední obce konzultovalo návrhy se zástupcem Dopravního inspektorátu PČR Litoměřice a firmou Projekce dopravní Filip s. r. o. k vyřešení snížení rychlosti, v této záležitosti se bude i nadále jednat

3. ZO Polepy se na svém zasedání dne 8. 2. 2018 usneslo vydat na základě § 29 ods. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o požární ochraně ,, ) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen ,, vyhláška ,, ): Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2018, požární řád

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi smluvními stranami Město Litoměřice, zastoupené Mgr. L. CH. - starostou města a Obcí Polepy, zastoupenou p. Z. H. - starostou obce

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Revokaci ,, Dodatku č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1 / 2010 o místních poplatcích podle zákona č. 565 / 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128 /2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Usnesení č. 17 / 2017 ze dne: 7. 6. 2017, bod 10 ,, místo ke stání ,,

pro:      6      proti:     0       zdrželo se:      0

6. ZO potvrdilo vybrané uchazeče VŘ - Sběrný dvůr pro obec Polepy

Firma: A. Cikánek, ul. Dvořákova 1, Litoměřice - vybudování sběrného dvora

Firma: MEVA - TEC s. r. o., ul. Chelčického 1228, Roudnice n. Labem - dodávky  / mobiliář sběrného dvora /

7. P. Starosta podal informace k projektové dokumentaci ,, Zastřešení Kulturního domu v obci Polepy,, ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky

8. ZO schválilo: podání žádosti o dotaci pro ,, Pořízení DA - dopravního automobilu pro jednotku SDH Polepy  ,,a dofinancování zbylé částky z ceny vozu"  / Program Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR /, info přednesl velitel SDH Polepy p. Č. M.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

9. ZO schválilo: výši odměn uvolněným a neuvolněným členům ZO Polepy dle vyhlášky č. 318 / 2017 SB.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

10. ZO schválilo: finanční příspěvky

a) na činnost Polepáčku, z. s. na rok 2018                   ve výši: 40 000,- Kč

b) na chod klubu FC Libínky 1948, z. s. na rok 2018    ve výši: 70 000,- Kč

c) na činnost Mladých hasičů Polepy na rok 2018        ve výši: 41 000,- Kč

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:    0

11. ZO schválilo: finanční příspšvek

Na činnost spolku FK Polepy, z. s. na rok 2018             ve výši: 100 000,- Kč

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

FK Polepy, z. s. uvedla ve své žádosti o finanční příspěvek ze dne: 23. 12.2017 částku 120 000,- Kč, tato částka byla ZO zamítnuta

12. ZO schválilo: novou službu do ceníku pečovatelských úkonů pro Pečovatelskou službu Polepy, jedná se o službu: sušení prádla v sušičce - poplatek 50,- Kč/sušička. Platnost od 1. 3. 2018

pro:       6      proti:      0      zdrželo se:      0

13. ZO neschválilo: žádost o směnu pozemků v k. ú. Polepy z důvodu vyřešení manipulace s technikou kolem česačky v areálu v obci Polepy na pozemku č. p. 7/8 - Ing. J. Š.

pro:      0       proti:      5      zdrželo se:      1

14. ZO bere na vědomí: žádost manželů P., ze dne 31. 1. 2018 o opravu střechy a opravu schodiště v obci Encovany č. p.71. Proběhne místní šetření, nacenění střechy a postupné opravě - obložení schodiště

15. ZO schválilo: žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce Polepy p. p. č. 84 / 2  a 1030 / 11 v k. ú. Polepy. Žadatelka E. N., Polepy č. p. 232 nechá vypracovat Znalecký posudek, který bude projednán v příštím jednání ZO

pro:      6      proti:     0      zdrželo se:      0

16. ZO schválilo: žádost o odkup části pozemku p. č. 404 v k. ú. Třebutičky / jedná se o část pozemku, která je v současné době zemědělsky obhospodařována a navazuje na pole /. Žadatel Ing. J. F. zajistí oddělení části pozemku geometrickým plánem a nechá vypracovat Znalecký posudek, který bude také projednán v příštím jednání ZO.

pro:      6      proti:     0      zdrželo se:      0

17. ZO neschválilo: žádost o povolení vjezdu kamionů na parkoviště před Restaurací u Kulturního domu v obci Polepy pro návštěvníky restaurace v době obědů od 10.30 - 15.00 hodin / žadatel L. V. Štětí /

pro:     0        proti:     5      zdrželo se:     1

18. ZO bere na vědomí: stížnost pana J. H., Encovany, na neustálé volné pobíhání psů p. R. S. v k. ú. Encovany, ZO projednalo stížnost, proběhne další šetření na místě a pokud se budou stížnosti opakovat, celá záležitost bude předána k projednání Přestupkové komisi při MěÚ Litoměřice

19. Starosta obce podal ZO informace:

a) o možném poskytnutí dotace na opravu komunikací v obci Polepy / Ústecký kraj /

b) o dotaci na osvětlení v obci Třebutičky - ČEZ Distribuce / Ústecký kraj /

20. ZO schválilo: osobu, která vlastní restituční nároky / podmínka SPÚ Praha / pro odkup stavebního pozemku č. 22, v k. ú. Encovany, majitel SPÚ Praha

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

21. Diskuze

a) prosba občanů obce Hrušovany o navýšení kontejnerů plast + papír

b) v obci Encovany u RD č. 97 provést místní šetření k možnému záměru provedení odvodnění cesty směrem od srubu ,, dolů ,,, aby se zabránilo naplaveninám, kamenům atd. , které končí u zmíněného RD a jeho blízkém okolí

 

čas ukončení: 16.45 hodin                         zapsala: p. Zdeňka Diničová

V Polepech dne: 12. 2. 2018

ověřovatelé zápisu: p. J. Sachetová                starosta obce: p. Zbyněk Hodys

                                p. J. Kendík                 

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Datum sejmutí: 28. 2. 2018

Zpět