Polepy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Ustavující ZO ze dne 19. 10. 2022

  Usnesení ustavujícího Zastupitelstva obce Polepy ze dne 19. 10. 2022 od 

  16:00 hodin, v kanceláři starosty obce Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy.

 

                                     USNESENÍ číslo 64 / 2022

IČO: 00264202

čas zahájení: 16:00 hodin

přítomni: p. Zbyněk Hodys, Zdeňka Diničová, Alena Tyrnerová, Marcela Prokůpková, Josef Kendík, Josef Kára, Čestmír Malý.

omluveni: 0

Zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Polepy ( dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 16:00 hodin dosavadním starostou obce p. Zbyňkem Hodysem  (dále jako  předsedající  ).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezentaci předáno Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán ). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Polepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 10. 2022 do 19. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající jednání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( § 55 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ,, Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Polepy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,, a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,, slibuji ,, a podpisem na připraveném archu ( příloha 2 ).

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

1. ZO schválilo: Program jednání, zapisovatele p. I. Masarovičovou a ověřovatele zápisu p. Č: Malého a p. J. Káru.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:      0

2. ZO schválilo: Zvolení jednoho místostarosty.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:       0

3. ZO schválilo: Funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:

* starosta

* místostarosta

pro:       7        proti:       0       zdrželo se:       0

4. ZO schválilo: Veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:       0

5. ZO schválilo: Starostu obce Polepy p. Zbyňka Hodyse.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:       0

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání ( dále veden jako předsedající ).

6. ZO schválilo: Místostarostu obce Polepy p. Zdeňku Diničovou.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:       0

7. ZO schválilo: Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oby výbory budou tříčlenné.

pro:       7       proti:       0        zdrželo se:       0

8. ZO schválilo: Předsedu finančního výboru p. Alenu Tyrnerovou.

pro:       7       proti:       0        zdrželo se:       0

9. ZO schválilo: Předsedu kontrolního výboru p. Čestmíra Malého.

pro:       7       proti:       0        zdrželo se:       0

10. ZO schválilo: Členy finančního výboru p. Josefa Káru a p. Marcelu Prokůpkovou.

pro:      7        proti:       0        zdrželo se:       0

11. ZO schválilo:Členy kontrolního výboru p. Josefa Kendíka a p. Marcelu Prokůpkovou.

pro:      7        proti:       0        zdrželo se:       0

12. ZO schválilo:

a) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - člena výboru ve výši 3 010,- Kč za měsíc

b) odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru ve výši 3 611,- Kč za měsíc ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

pro:       7       proti:       0       zdrželo se:       0

13. Diskuze

*zastupitelé a přísedící, projednali a diskutovali o připravovaných akcích,o možnostech využití dotačních titulů, záměrů na další volební období 2022 - 2026.

 

čas ukončení: 17:00 hodin

V Polepech dne 24. 10. 2022

zapsala: p. I Masarovičová

                                                                    Starosta obce: p. Z. Hodys

ověřovatelé zápisu: p. Č: Malý

                                p. J. Kára

 

Datum sejmutí: 9. 11. 2022 Zodpovídá: Správce Webu