Obsah

Zpět

Usnesení č. 52/2021 ze dne 24. 2. 2021

      Usnesení Zastupitelstva obce Polepy ze dne 24. 2. 2021 od 16:30 hodin

      v kanceláři starosty obce Polepy na Obecním úřadě čp. 112, 411 47

                               Formou vzdáleného přístupu

                                          č. 52/2021

 

IČ: 00264202

čas zahájení: 16:30 hodin

vzdálený přístup - připojení: od 16:00 do 16:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Tyrnerová, Libertin, Kendík

vzdálený přístup: p. Ing. Stanislavský

omluveni: p. Prokůpková

 

1. ZO  schválilo: program jednání, zapisovatel p. Diničová, ověřovatele zápisu p. Kendík, p. Libertin

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

2. Kontrola plnění usnesení:

ZO projednalo Střednědobý výhled obce Polepy na rok 2022 - 2023 se záměry:

* pokračování v opravách komunikací

* rozvojová plocha bydlení Polepy

* Výsadba zeleně v intravilánu obce Polepy a jejich místních částí

3. ZO a schválilo: poplatek pro žadatele, kteří žádají změnu Územního plánu obce Polepy - pro fyzickou osobu: 5 000 Kč.

                               - pro osobu podnikající: 20 000 Kč

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: PLNOU MOC nezi obcí Polepy se sídlem Polepy čp. 112 a FCCBEC, s. r. o., Prosmyscká 2/čp. 88, Lovosice, aby zmocňující obec zastupoval a činil za ni právní jednání v rámci plnění povinností dle zákona o odpadech číslo 541/2020 Sb.

pro:      6       proti:      0      zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Volební řád školské rady

Obec Polepy vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon ) volební řád Školské rady Základní a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice a stanovuje počet jejich členů. Školská rada Základní a Mateřské školy Polepy má 6 členů.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

6. ZO projednalo: Souhrnnou zprávu o výsledku kontroly provedené v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole ve znění pozdějších předpisů ze dne 4. 2. 2021, kontrolní orgán: Obec Polepy, se sídlem Polepy čp. 112, IČ: 00264202, druh vymezení kontrolované právnické osoby: Základní a Mateřská škola Polepy čp. 170, IČ: 72744910

Vymezení předmětu kontroly:

* kontrola dodržování hygienických předpisů - pandemie rok 2020 - 2021

* kontrola plnění podmínek pro poskytování vzdělávání a školské služby - distanční výuka, prezenční výuka

Výsledky kontroly přednesla p. účetní J. B., starosta obce seznámil zastupitele se stížností na pedagoga, stížnost byla podepsána třemi rodiči.

Výsledky provedené kontroly bude zastupitelstvo obce dále řešit.

7. ZO schválilo: DODATEK č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Smluvní strany: Obec Polepy, Polepy čp. 112 a Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 Litoměřice.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

8. ZO schválilo: Územní studii na plochy B24, SO2, VZ1, S2 pro obec Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

9. ZO bere na vědomí:

Návrhy smluv: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti přístupu, týká se p. St. č. 4 v k. ú. Encovany

Pachtovní smlouva - týká se: p. p. č. 237, 238/1, 240 v k. ú. Encovany

Pachtovní smlouva - týká se: p. p. č. 407 v k. ú. Trnová u Polep

( návrhy smluv mezi Obcí Polepy a JUDr. Z. F., Ing. J. F., Bc. E. F., Agro Fibich s. r. o. )

10. ZO schválilo: Směrnici č. 1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu Obce Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

11. ZO schválilo: Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, název veřejné zakázky ,, Snížení energrtické náročnosti - stavební úpravy kulturního domu čp. 186, v k. ú. Polepy ".

1. část: Nové zastřešení nad objektem společenského střediska čp. 186 v Polepech - objekt B

Název vybraného účastníka: ALLKON s. r. o., IČ: 25008196, sídlo Meziboří, Okružní 350, výše nabídkové ceny včetně DPH: 3 226 655,12 Kč.

2. část: Plynová kotelna

Název vybraného účastníka: VIATHERM s. r. o., IČ: 26862638, sídlo Ostrava, Hulváky, Mariánské Hory a Hulváky, Varšavská 570/40, výše nabídkové ceny včetně DPH: 831 427/59 Kč.

3. část: Stavební úpravy kulturního domu čp. 186, v k. ú. Polepy

Název vybraného účastníka: ALLKON s. r. o., IČ: 25008196, sídlo Meziboří, Okružní 350, výše nabídkové ceny včetně DPH: 2 977 617 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

12. ZO bere na vědomí: Žádost o souhlas s připravovanou stavbou s názvem: LT-Polepy, p. p. č. 350/6 nové kab. vedení NN " IP-12-4011762, zřízení nového připojení pro p. p. č. 350/6 v k. ú. Polepy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s názvem 506020305901 ,, LT-Polepy, p. p. č. 350/6 nové kab. vedení NN ,, IP-12-40111762 " , OMEXOM GA Energie s. r. o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec.

13. ZO schválilo: Vypracování projektové dokumentace, výběrové řízení a žádost o dotaci na stavbu: Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Encovany na p. p. č. 3, 2/2, 3115, 3060, 116/3, 116/8. Předmět dokumentace - rekonstrukce břehů a odbahnění sedimentu, obnova výpustného, výústního objektu a vtokové potrubí.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

14. ZO schválilo: Vypracování projektové dokumentace, výběrové řízení a žádost o dotaci na stavbu: Fotbalové kabiny s klubovnou v obci Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

15. ZO schválilo: Žádost o výměnu části pozemku p. p. č. 233/6 v k. ú. Encovany za část pozemku p. p. č. 611/1 v k. ú. Hrušovany o stejné výměře, žadatelka p. P. F., Hrušovany čp. 91, 411 45.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

16. ZO schválilo: Žádost občanů obce Libínky a Trnové:

* vybudování veřejného osvětlení v části obce Libínky - Trnová ( směr od bytového domu čp. 4 Libínky směrem dolů k RD Pojezných )

* vybudování asfaltového povrchu, opět směrem od bytového domu čp. 4 Libínky dolů k RD Pojezných )

*vybudování asfaltového povrchu ( směr od RD Pojezných čp. 45 k RD Petrášových čp. 54 Libínky - Trnová )

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

17. ZO bere na vědomí: Petici podle článku 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Stížnost občanů bytového domu Libínky čp. 4 na p. V. C. na porušování pravidel obvyklých pro chování v domě a pokynů pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů, nutnosti respektování tzv. ,,nočního  klidu" v době od 22:00 do 6 hodiny ranní (  Nájemní smlouva, Domovní řád ). Pokud nebude stížnost respektována ze strany p. V. C., bude stížnost podstoupena Městu Litoměřice - správnímu odboru.

18. ZO neschválilo: Žádost p. M. Z., trvale hlášena Encovany čp. 71, o podnájem bytu č. 3, Encovany čp. 71. žádost žadatelky byla projednána s vedoucí správy bytů a nemovitostí - Terek Štětí, s. r. o., s výsledkem zamítnutí žádosti o pronájem bytu č. 3. Zastupitelstvo obce Polepy bude postupovat při přidělení obecního bytu č. 3, Encovany čp. 71 podle platných podmínek dle platného pořadníku žadatelů.

proti:      5      pro:      0      zdrželo se:      1 

19. ZO schválilo: Žádost p. L. V., Obchodní 680, 411 08 Štětí, o odpuštění poloviny nájemného v nebytovém prostoru Restaurace u kuturního domu Polepy čp. 185, 41147, z důvodu pandemie za období říjen, listopad, prosinec r. 2020 ve výši 15  000 Kč.

pro:      6      proti:       0       zdrželo se:      0

20. ZO schválilo: Žádost p. D. P., Hrušovany 33, 411 45, o odpuštění nájemného z důvodu uzavření provozovny v obci Polepy čp. 112, za měsíc březen, duben, říjen, listopad r. 2020 ve výši 12 000 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

21. ZO schválilo: Žádost Turistického oddílu mládeže č. 19 180 Prachová, Hrušovany čp. 8, 411 45, o příspěvek ve výši 10 000 Kč na akce pořádané žadatelem v období červen - srpen r. 2021 ( Dvoukolo Českého poháru, Dvoukolo kategorie Shell Cup, Dětský den, Pdřipské prasátko ).

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

22. ZO schválilo: Žádost manželů H., Hrušovany čp. 42, 411 45, o odkoupení pozemku v majetku obce Polepy p. St. č. 84 o výměře 12 m2 v k. ú. Hrušovany.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

ZO bere na vědomí: Žádost manželů H., Hrušovany čp. 42, 411 45, o odkoupení části pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 606/1 v k. ú. Hrušovany, proběhne místní šetření, ZO připraví fotodokumentaci pozemku do dalšího jednání ZO.

23. ZO schválilo: Žádost o finanční příspěvek na chod Terénního programu Litoměřicka - prevence drogové závislosti ve výši 2 000 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

24. ZO schválilo: Žádost o propachtování pozemku v k. ú. Trnová u Polep - 682870 z majetku obce Polepy, jedná se o p. p. č. 137/5 o výměře 7435 m2. Bude připravena Pachtovní smlouva mezi žadatelem a obcí Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

25. ZO schválilo: Pronájem pozemků ve vlastnictví obce Polepy: p. p. č. 1031/1 a 1034/1 v k. ú. Polepy po dobu 10 let, žadatel p. J. B.,Polepy čp. 48, 411 47, ZO připraví Pachtovní smlouvu k podpisu.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

26. ZO schválilo: Návrh na exekuci p. K. M., Okna čp. 8, 412 01, ve věci vymahání pohledávky s příslušenstvím.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

27. ZO schválilo: Žádost o dotaci na akci: Výsadba stromů v obci Polepy a jejich místních částí a Dohodu o provedení dobrovolnické vysadby stromů ( Futura academica z. s., Ruská 943, 277 11 Neratovice ).

Starosta obce poděkoval p. J. Č., občance obce Polepy za velkou pomoc s přípravou podkladů a návrhů k připravované dotaci na výsadbu stromů v intravilánu i mimo obce Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

28. ZO schválilo: Vypracování projektové dokumentace, připravení rozpočtu a podání žádosti o dotaci na akci: Odstranění havarijního stavu střechy na budově I. stupně a centrální stravovny Základní a Mateřské školy Polepy, dotační výzva: Ministerstvo financí ČR.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

Také byl podán návrh na zastínění oken v mateřské škole v teplých letních měsících - návrh zastínění přednesl p. S. D., doporučil ,, SLUNOLAM ", v mateřské škole bude vyměněno linoleum a elektroinstalace.

29. ZO schválilo: podání žádosti o dotaci od MAS České Středohoří - pro kulturní a spolková zařízení ( ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení do KD Polepy ).

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

30. Závěr, diskuze, ukončení.

 

čas ukončení: 18:00 hodin

starosta obce: p. Zbyněk Hodys

ověřovatelé zápisu: p. Josef Kendík

                                p. Petr Libertin              zapsala: p. Zdeňka Diničová

V Polepech dne: 3. 3. 2021

Byl pořízen ,, zvukový záznam " veřejného Zastupitelstva obce Polepy, který se připravuje k vložení na stránky obce Polepy pro veřejnost.

 

 

Vyvěšeno: 3. 3. 2021

Datum sejmutí: 19. 3. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět