Obsah

Zpět

Usnesení č. 53/2021 ze dne 19.4. 2021

       Usnesení ze dne 19. 4. 2021, konané v kanceláři starosty obce na

       Obecním úřadě čp. 112 Polepy, 411 47, od 16:00 hodin

 

                                     číslo 53 / 2021

IČO:00264202

čas zahájení: 16:00 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Tyrnerová, Kendík, Ing. Stanislavský

omluveni: p. Prokůpková, Libertin

 

1. ZO schválilo: program jednání, zapisovatele p. Diničová, ověřovatele zápisu p. Tyrnerová, p. Ing. Stanislavský

pro:     5     proti:     0      zdrželo se:     0

2. Kontrola plnění usnesení:

ZO schválilo: doplnění původní žádosti o pronájem části pozemku p.  č. 1030/1 v k. ú. Polepy, žadatel p. J. B., bytem Polepy čp. 48.

ZO schválilo: prodej zastavěné části pozemku p. č. 606/1 v k. ú. Hrušovany, cca 27 m2, žadatelé manželé H., bytem Hrušovany čp. 42.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

3. ZO schválilo:

a) Návrh Smlouvy o dílo - pouze pro část zakázky: Stavební úpravy kulturního domu čp.186, k. ú. Polepy - ZATEPLENÍ.

 

b) Návrh Smlouvy o dílo - pouze pro část zakázky: Nové zastřešení nad objektem společenského střediska čp. 186 v Polepech - objekt B. 

 

c) Návrh Smlouvy o dílo - pouze pro část zakázky: PLYNOVÁ KOTELNA

Uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi dále uvedenými účastníky.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0      

4. ZO schválilo:Návrh Rozpočtového opatření č. 2 / 2021

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

ZO bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1 / 2021

5. ZO schválilo: nákup mulčovače - typ: Tifermec GreenLine G, vhodný za malý traktor

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

6. ZO opětovně projednalo a neschválilo: žádost o souhlas se stavbou, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011762/VB04, týká se pozemků: p. č. 1013/2, 1023/9, 1023/10, 1023/11 v k. ú. Polepy.

proti:     5     pro:     0     zdrželo se:     0

ZO bude tuto neschválenou žádost řešit s JUDr. I. Vávrou, poté se k žádosti vyjádří.

7. ZO schválilo:

a) odkup pozemků do vlastnictví obce Polepy: část pozemku p. č. 407 v k. ú. Trnová u Polep

b) pozemek p. č. 537, 238/1 a 240 v k. ú. Encovany

c) Smlouvu o věcném břemeni přístupu přes p. p. č. 11 v k. ú. Encovany, vlastnické právo SJM Ing. J. F. a Bc. E. F., k pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. St. č. 4 v k. ú. Encovany, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

Došlá pošta:

8. ZO schválilo:Znalecký posudek č. 5597-8/2021 o ceně pozemků p. č. 3056, 343 a 328 v k. ú. Encovany pro zadavatele p. J. K., bytem Čs. armády čp.506, 411 08 Štětí. Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  18 470 Kč.

pro:     5     proti:     0      zdrželo se:     0

9. ZO schválilo: Znalecký posudek č. 5085-42/2018 o ceně nemovitosti, pozemku p. č. 852/7 a 852/3 v k. ú. Okna u Polep pro zadavatele p. J. S., bytem Okna čp.6, 412 01 Litoměřice. Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  54 940 Kč.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:      0

10. ZO schválilo: žádost o finanční příspěvek na projekt: On-line cvičení - technické dovybavení, žadatel p. O. P., bytem Polepy čp. 22. ZO schválilo finanční částku: 10 000 Kč.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

11. ZO schválilo: žádost o finanční příspěvek Diakonie ČCE - SKP Litoměřice pro tři občany, žijící v našich spádových obcích. Příspěvek bude využit pro poskytované sociální služby Diakonie ČCE - SKP Litoměřice občanům. ZO schválilo finanční příspěvek: 2 500 Kč / občan, celkem: 7 500 Kč

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

12. ZO schválilo: žádost o pronájem částí pozemků v majetku obce Polepy p.č. 584/2 a 582/31 v k. ú. Polepy, výměra cca: 120 m2, žadatel p. Ing. I. H., bytem Polepy čp. 199.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

13. ZO schválilo: žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s., ze dne 29. 3. 2021. ZO schválilo finanční podporu ve výši 2 000 Kč.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

14. ZO schválilo: žádost o připojení zasíťování přes pozemek v majetku obce Polepy p. č. 1667/1 v k. ú. Libínky, žadatel p. L. R., bytem Libínky čp. 13.Obec Polepy souhlasí s připojením RD, po vybudování přípojek, majitel provede zaměření a zanesení údajů do katastru nemovitostí včetně poplatku věcného břemene.

pro:      5      proti:     0     zdrželo se:     0

ZO bere na vědomí: žádost o posunutí brány na vjezd do obecního majetku, žadatel p. L. R., bytem Libínky čp. 13. proběhne místní šetření a poté bude projednáno na dalším jednání ZO.

15. ZO schválilo: Smlouvu o právu k provedení stavby, kterou ve smyslu ustanovení§ 86, odst. 2, písm.a) ( územní rozhodnutí ) a § 110, odst. 2, písm. a) ( stavební povolení )zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Účastníci: Obec Polepy - vlastník pozemků č. 373 v k. ú. Trnová u Polep

                 p. O. P., bytem Libínky čp. 50 - stavebník

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:     0

16. ZO projednalo a NESCHVÁLILO: Smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem ,, Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep,, mezi objednatelem Obcí Polepy a zhotovitelem L. A. INTERIÉR s. r. o., čp. 83, 431 15 Vrskmaň. Důvod neschválení - celková cena za dílo včetně DPH: 422 278, 06 Kč.

proti:     5      pro:     0      zdrželo se:     0

17. ZO schválilo: sociální výpomoc pro opatrovance obce, jedná se o dočasné zajištění prostředků pro překlenutí krizové situace obcí opatrované osoby

proti:     0      pro:     5     zdrželo se:      0

18. ZO schválilo: Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: IP-12-4010808/VB002, název stavby: LT, Hrušovany, ppč. 93/1, svod NN+kNN.

Strana ,, Povinná ,, Obec Polepy

Strana ,, Oprávněná ,, ČEZ Distibuce, a. z.

pro:     5      proti:     0      zdrželo se:     0

19. ZO schválilo: žádost o výstavbu dětské pumptrackové dráhy na pozemku v majetku obce Polepy p. č. 606/1 v k. ú. Hrušovany, žadateli jsou občané obce Hrušovany. Realizaci provedou zaměstnanci obce Polepy cca do začátku prázdnin 2021.

pro:     5     proti:     0     zdrželo se:      0

20. Informace p. starosty:

Obec Polepy podala Návrh na exekuci ve věci povinného p. K. M., bytem Okna čp. 8, 412 01 Litoměřice, exekuce byla nařízena.

21. Diskuze, ukončení, závěr.

 

čas ukončení jednání: 16:45 hodin

                                                              zapsala: p. Zdeňka  Diničová

starosta obce: p. Zbyněk Hodys

ověřovatelé zápisu: p. Alena Tyrnerová

                                p. Ing. Jan Stanislavský

V Polepech dne: 22. 4. 2021

Vyvěšeno: 22. 4. 2021

Datum sejmutí: 8. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět