Obsah

Zpět

Usnesení č. 54/2021 ze dne 7. 6. 2021

           Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Polepy ze dne 07. 06. 2021,

            konané v kanceláři starosty obce na Obecním úřadě Polepy 

            čp. 112, 411 47 Polepy. od 16:00 hodin

     -------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Usnesení č. 54 / 2021

IČO: 00264202

čas zahájení: 16:00 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Tyrnerová, Prokůpková, Libertin, Ing. Stanislavský

omluven: p. Kendík

 

1. ZO schválilo: program jednání, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Prokůpkovou a p. Libertina.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

2. Kontrola plnění usnesení:

ZO opět projednalo a schválilo: Žádost o posunutí brány na výjezd z pozemku p. č. 1463 na p. p. č1667/1 v k. ú. Libínky / žadatel p. L. R., bytem Libínky čp. 13 /.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

3. ZO schválilo: Zprávu nezávislého auditora LN -  AUDIT s. r. o. Louny o přezkoumání hospodaření Obce Polepy za rok 2020 s výsledkem: nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: Návrh závěrečného účtu Obce Polepy za rok 2020, sestavený ke dni 31. 12. 2020.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Kupní smlouvu uzavřenou dle ustanovení § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany: prodávající - Obec Polepy, zastoupena starostou obce p. Z. Hodysem, kupující - Ústecký kraj, zastoupen Ing. J. Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje. Předmět koupě se nachází pod silnicí č. II/261, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje a bude předán k hospodaření příspěvkové organizaci: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00080837.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

6. ZO schválilo: Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti pro zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční soustavy eletrické energie. Jedná se o legislativně právní dořešení realizované akce: IV-12-4016836 LT-POLEPY-p. p. č. 750/16, 17 smyčka kNN.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

7. ZO schválilo: Rozpočet na malířské a lakýrnické práce, zakoupení a položení linolea, výměnu elektroinstalace v Základní a Mateřské škole Polepy. Celková cena cca 602 000 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:     0

8. ZO schválilo: Cenovou nabídku na opravy komunikací v obci Libínky - Trnová. I.etapa oprav včetně DPH: 305 506,78 Kč, II. etapa včetně DPH: 737 667 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

9. ZO schválilo: Zpracování studie proveditelnosti v rámci plánovaného projektu: Vybudování a rozvoj infrastruktury Základní a Mateřské školy Polepy / administrace projektu - firma Avajo Advisory s. r. o., Mostecká 56/2, Praha 1 /.

* vybudování nových tříd v podkroví - počítačová učebna, fyzika + chemie, jazyková učebna

* bezbariérový vstup do budovy školy

*zřízení rekupirace - výměna vzduchu ve třídách

* zřízení regulace topení ve třídách

Obec Polepy využije studii proveditelnosti pro připravovaný dotační titul OPŽP a IROP - II. výzva pro období 2021 - 2022.

pro:      6      pro:      0       zdrželo se:      0

ZO bere na vědomí: Schválení hospodářského výsledku za rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Polepy s výsledkem 0. Nebyly doloženy tyto přílohy:

* Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polepy ke dni: 31. 12. 2020

* Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polepy ke dni: 31. 3. 2021

Schválení hospodářského výsledku za rok 2020, bude opětovně projednáno na dalším veřejném Zastupitelstvu obce Polepy.

Došlá pošta:

10. ZO schválilo: Žádost o pronájem pozemků v majetku obce Polepy p. p. č. 1541/1 a 1664 v k. ú. Libínky o výměře cca 225 m2 / žadatel M. Š., bytem Libínky čp. 22 /.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

11. ZO schválilo: Žádost o finanční příspěvek na rok 2021 pro FC Libínky 1948 z. s., byla schválena finanční částka ve výši: 65 000 kč.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

12. ZO projednalo a neschválilo: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000 Kč, žadatel  - Klub českých turistů, odbor Lovosice z. s.

Pro:      0      proti:      6      zdrželo se:      0

Obec Polepy investuje žádané finance do dalšího rozvoje spádových obcí.

13. ZO schválilo: Žádost o koupi pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 318/5 v k. ú. Polepy, žadatelka p. l. D., bytem Žitenice - Skalice čp. 65. Bude vypracována kupní smlouva s podmínkou obce Polepy - věcné břemeno pro vsakovací jímku na zmíněném pozemku.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

14. ZO schválilo: Žádost o odkoupení části pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 125/1 v k. ú. Polepy o výměře 13 m2. Žadatel p. Ing. et Bc. M. V., bytem Polepy čp. 84. Podmínkou prodeje části zmíněného pozemku bude souhlasné stanovisko žadatele k rekonstrukci plochy před hasičárnou v obci Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

15. ZO schválilo: Žádost Turistického oddílu mládeže č. 19 180 Prachová, Hrušovany 8, 411 45 Úštěk, o využití prostoru v okolí bývalé vodárny na pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Hrušovany. Pozemek bude využit pro volnočasové aktivity mládeže i dospělých. Celkové náklady na pořízení sportovního náčiní a instalaci činí cca 115 000 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

16. ZO bere na vědomí: Žádost Turistického oddílu mládeže č. 19 180 Prachová, Hrušovany 8, 411 45 úštěk, o snížení dotace z původní částky 10 000 Kč na 9 000 Kč. Dotace pro oddíl mládeže bude využita pro plánované aktivity AOS pro rok 2021.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

17. Diskuze, informace starosty obce:

* p. starosta informoval zastupitele o II. etapě výsadby stromů ve spádových obcích, která se uskuteční v podzimním období r. 2021

* dále informoval o možnosti biokoridoru v obci Okna u Polep

* o záměru, pokud bude možná realizace - obnovy koryta potoka v lesíku Polepy (jednání s vedením Povodí Ohře)

* paní Bc. E. F. hovořila o nebezpečném stavu brány u zámku v obci Encovany, doporučila stavební firmu pro její opravu, opětovně zdůraznila nevhodné umístění skládky dřeva na pozemku u tratě. Zastupitelé se stanoviskem paní Bc. E. F. souhlasí, vedení obce bude účastníkem dalšího jednání ohledně skládky dřeva spolu se Stavebním úřadem Litoměřice

* pan Ing. J. S. zdůraznil stav nynější čističky odpadních vod v obci Polepy naplněnou kapacitou stop stavem připojení a s problémy, které vzniknou usedlíkům, kteří nejsou na čističku napojeni

* proběhla diskuze ohledně parkování, parkovacích míst prostoru obchodu u Filipa a jeho okolí v obci Polepy. Do příštího jednání ZO bude připraven "Finální výkres záměru", opět proběhne šetření Dopravního inspektorátu Litoměřice. Poté dojde ke konečnému stanovisku řešení nebezpečné situace v zatáčce u Filipa a vjezdu na náves Polepy.

18. Závěr, ukončení.

 

V Polepech dne 09.06.2021, čas ukončení: 17:10hod.

Zbyněk Hodys - starosta obce

ověřovatelé zápisu:

p. P. Libertin

p. M. Prokůpková                                zapsala: Z. Diničová

 

Vyvěšeno: 9. 6. 2021

Datum sejmutí: 25. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět