Obsah

Zpět

Usnesení č. 55/2021 ze dne 28.7.2021

   Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Polepy ze dne: 28. 7. 2021,

    konané v knceláři starosty obce na Obecním úřadě Polepy čp. 112, 411 47

    Polepy, od 15:30 hodin

 

                                               USNESENÍ č. 55/2021

 

IČO: 00264202

čas zahájení: 15:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Tyrnerová, Libertin, Kendík, Ing. Stanislavský

omluvena: p. Prokůpková

1. ZO schválilo: Program jednání s doplněným bodem č. 7, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Libertina a Ing. Stanislavského.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

2. Kontrola plnění usnesení.

3. ZO projednalo: Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice za rok 2020.

4. ZO schválilo: Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci: Vybavení kulturního domu v obci Polepy / instalace kompletních jevištních technologií /

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

5. ZO schválilo:

a) Žádost o souhlas se stavbou s názvem: LT-Hrušovany, č. p. St. 41 smyčka kNN + PS.

b) Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu provést stavbu s názvem. LT-Hrušovany, č. p. St. 41 smyčka kNN+PS.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

6. Informace starosty obce:

* Informativní sdělení o zamítnutí dotace z Ministerstva financí ČR - dotační výzva č. 9: Program - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí / obec Polepy žádala o dotaci na akci: Oprava střechy nad budovou školní jídelny a 1. stupně ZŠ a MŠ Polepy /. Obec Polepy vyhlásí výběrové řízení pro opravu střechy, která je v havarijním stavu, celkovou opravu bude hradit z vlastních zdrojů.

* 30. 6. 2021 provedl p. starosta Rozpočtové opatření č. 3/2021.

* Informace o Oznámení vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem: Polepy čp. 170, 411 47 Polepy

* 19. 7. 2021 proběhla Prověrka účetnictví v Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice. Prověrku provedla firma: LN-AUDIT, s. r.  o., Louny, s výsledkem bez nedostatků a závad.

7.ZO schválilo: Upřesnění použití materiálu a barevné úpravy střešní krytiny a souvisejících prvků nové střechy kulturního domu v Polepech, kterou v současné době realizuje na základě SoD zhotovitel spol. ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří. ZO vzalo na vědomí dopis zhotovitele spol. ALLKON s. r. o. ze dne 22. 7. 2021, ve kterém mj. zhotovitel uvádí, že střešní krytinu v materiálovém provedení TiZn nelze dodat v jiné, než šedostříbrné přírodní barvě plechu. ZO schválilo, že bude dodržena zadávací dokumentace - Stavební úpravy kulturního domu čp.186 k. ú. Polepy - konkrétní části ,, Nové zastřešení nad objektem společenského střediska čp. 186 v Polepech ,, a materiál pro střešní krytinu a související střešní prvky bude ponechán TiZn v šedostříbrné barvě plechu.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

Došlá pošta:

8. ZO neschválilo: Žádost o prodej části pozemku ve vlastnictví obce Polepy p. p. č. 642 v k. ú. Hrušovany, žadatelka p. M. M., bytem Maková 2815/28, Ústí nad Labem.

proti:      6      pro:      0       zdrželo se:      0

9. ZO schválilo: Znalecký posudek č. 444-7/2021 o ceně nemovitosti se stávající z pozemku p. č. 318/5, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Polepy, obec Polepy, okres Litoměřice, kraj Ústecký. Zadavatelka p. L. V., bytem Skalice 65, 412 01 Litoměřice. Výsledná cena - celkem:  26 790,- Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

10. ZO bere na vědomí: Žádost o odkup pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 7/5 v k. ú. Polepy, žadatelé manželé Š., bytem Polepy čp. 119. proběhne místní šetření přístupu na zmíněný pozemek a bude projednáno na ZO Polepy v měsíci září 2021.

11. Diskuze:

* pan M. B. - sdělení o přetížení a poškození komunikace směr Libínky / kamiony s nákladem dřeva, obec Polepy vyvolá šetření ze strany SÚS Ústí nad Labem /

* pan P. L. - žádá ZO Polepy o vypracování studie zpomalení pro obec Hrušovany a Libínky

* pan Č. M. - sděluje opětovné narušování veřejného pořádku v obci Polepy v okolí obchodu U Filipa - obec Polepy připraví obecně závaznou vyhlášku, p. starosta zjistí podrobnosti k podmínkám možného zřízení obecní policie, požádá o spolupráci PČR Štětí

12. Závěr, ukončení ZO Polepy.

čas ukončení: 16.30 hodin

 

V Polepech dne: 30. 7. 2021                zapsala: p. Zdeňka Diničová

p. starosta: Zbyněk Hodys

ověřovatelé zápisu: p. Petr Libertin

                                p. Ing. Jan Stanislavský

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 7. 2021

Datum sejmutí: 15. 8. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět