Obsah

Zpět

Usnesení č. 56/2021 ze dne 11.8.2021

         Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Polepy ze dne

         11. 8. 2021 od 15:00 hodin v kanceláři starosty obce Polepy čp. 112,

          PSČ: 411 47

 

                                    Usnesení č. 56 / 2021

IČO: 00264202

čas zahájení: 15:10 hodin

přítomni: p. Hodys, p.  Diničová, p.  Prokůpková, p. Kendík, Ing. Stanislavský

omluveni: p. Tyrnerová, p. Libertin

Hosté: Ing. Jan Broft

 

1. ZO schválilo: program jednání i s doplněnými body, zapisovatele p. Diničovou a ověřovatele zápisu p. Prokůpkovou a p. Kendíka.

pro:      5     proti:     0      zdrželo se:      0

2. Kontrola plnění usnesení.

3. ZO schválilo: Vícepráce na akci: Snížení energetické náročnosti - stavební úpravy kulturního domu č.p. 186, k. ú. Polepy - zateplení v celkové částce: 

624 166,22 Kč.

pro:     5     proti:     0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: Výběrové řízení na akci: Dodávka jevištní technologie, ozvučení a videoprojekce do KD Polepy. Výběrové řízení vedl p. Ing. J. Broft, byly otevřeny 3 obálky s nabídkou - viz příloha / Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek, dodávka jevištní technologie, ozvučení, osvětlení a videoprojekce, zadavatel: Obec Polepy /.

pro:      5     proti:     0      zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Cenovou nabídku na akci: Výměna stolů a židlí KD Polepy, ze 3 nabídek byla vybrána firma Legato CZ s. r. o., Kokořínská 3599, 276 01 Mělník, IČO: 24787191, DIČ: CZ24787191, cena celkem za dodávku včetně DPH činí: 225 882,80 Kč.

pro:     5      proti:      0      zdrželo se:      0

6. ZO schválilo: Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - Ústecký kraj / pořízení nakladače pro potřeby sběrného dvora - obec Polepy /.

pro:     5      proti:      0      zdrželo se:      0

7.ZO schválilo: Komisi pro výběrové řízení na akci: Oprava střechy MŠ a ZŠ Polepy, výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Do komise byli jmenováni: předseda komise p. Hodys, členi p. Kendík, p.Diničová, p.Babjáková.

pro:     5      proti:      0      zdrželo se:        0

8. ZO schválilo: Jmenování ( pověření ) ,, Dočasně ,, výkonem funkce zástupce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Polepy čp. 170, 411 47 Polepy, IČO: 72744910 s účinností od 16. 8. 2021 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky - na základě již probíhajícího konkurzního řízení ze dne 10. 8. 2021.

pro:      5      proti:      0      zdrželo se:       0

8. Ukončení, závěr.

čas ukončení: 15:50 hodin

 

starosta obce: p. Zbyněk Hodys                  zapsala: p. Zdeňka Diničová

ověřovatelé zápisu: p. M. Prokůpková

                                p. Josef Kendík

 

V Polepech dne: 16. 8. 2021       

Příloha: Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Dodávka jevištní technologie, ozvučení a videoprojekce

Vyvěšeno: 16. 8. 2021

Datum sejmutí: 1. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět