Obsah

Zpět

Usnesení č. 57/2021 ze dne 15.9.2021

      USNESENÍ z veřejného jednání Zastupitelstva obce Polepy ze dne 15. 9.

      2021, v kanceláři starosty obce Polepy, na Obecním úřadě Polepy čp. 112,

      411 47 Polepy, od  15:30 hodin

 

                                    USNESENÍ č. 57 / 2021

IČ: 00264202

čas zahájení: 15:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Prokůpková, Libertin, Kendík, Ing. Stanislavský

omluvena: p. Tyrnerová

1. ZO schválilo: program jednání i s doplněnými body 9.,10.,11.,12.,13., zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Prokůpkovou a p.Kendíka.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

2. Kontrola plnění usnesení:

ZO bere na vědomí žádost manželů Š., bytem Polepy čp. 119, o odkup pozemku p. p. č. 7/5 v k. ú. Polepy. Opět proběhne místní šetření přístupu na zmíněný pozemek, výsledek šetření bude projednán na dalším jednání zastupitelstva obce.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

3. ZO schválilo: DODATEK č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené podle § 38 odst. 6 zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon  o odpadech ,,), mezi následujícími smluvními stranami: ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4 a Obcí Polepy, Polepy čp. 112, 411 47. Předmětem smlouvy je zajištění v rámci provozování odpadového systému obce zpětný odběr odpadních elektrozařízení.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: A) Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci: Oprava střechy  -  havarijní stav ZŠ Polepy - vybraný účastník: S pro S cz, spol. s. r. o., Okružní čp. 385, Bohušovice nad Ohří, IČ: 27352609, výše nabídkové ceny včetně DPH:          2. 124 273 Kč.

                          B) Schválení SoD / Smlouva o dílo /

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Smlouvu o dílo, uzavřenou ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, občanský zákoník ,, ), smluvní strany: Obec Polepy, Polepy čp. 112, 411 47, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem  a   Firmou: Aleš Cikánek, České Kopisty 104, 411 55 Terezín, IČ: 67234909. Předmětem smlouvy a předmětem díla je ,, Oprava komunikace Libínky I. a II. Cena díla včetně DPH: 862 127,18 Kč.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

6. ZO schválilo: Smlouvu č. 1190901422 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ( dále jen ,, Smlouva ,, ), která se uzavírá na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. SFZP 112177/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR za dne 18. 08. 2021 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4 / 2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ( dále jen ,, Směrnice MŽP ,,), platné ke dni podání žádosti.

Podpora je určena výhradně na akci: Revitalizace obce Polepy ve výši: 230 500 Kč.

pro:      6       proti:      0       zdrželo se:      0

7. ZO schválilo: nákup nástavby na MULTICAR - radlice PKV 172, cena bez DPH: 88 100 Kč, nákup sypače vozovek - Sypač BBS 1 000, včetně ručního ovládání, cena bez DPH: 188 300 Kč a nástavbu na Solanku, cena bez DPH: 132 800 Kč.

 

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

 

8. Informace starosty obce:

Starosta obce informoval zastupitele o dalším řešení ve věci ,, Obec Chotiněves a Obec Polepy, hřiště Jištěrpy / Libínky  /,,. Právní oddělení připravuje dokument, který bude zcela odpovídat zákonu, aby jej mohla projednat obě zastupitelstva.

9. ZO schválilo: Revokaci Usnesení č. 38 / 2018 ze dne 3. 12. 2018, které umožňuje starostovi obce Polepy pravomoc v rozhodování o proplacení faktur do 100 000 Kč, nad 100 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo obce Polepy

                                           na

 

ZO Polepy schvaluje pravomoc starosty obce Polepy, samostatně schvalovat Rozpčtovou změnu na výdajové stránce do částky 200 000 Kč a neomezeně pro příjmy.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

10. ZO schválilo: Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2021.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

11. ZO bere na vědomí: Vzdání se funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Polepy, okr. Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 72744910, Mgr. Pavla Markvarta ke dni 31. 07. 2021 a ukončení jeho pracovního poměru dohodou ke dni 31. 07. 2021.

ZO schválilo: Jmenování Mgr. Kateřiny Salavové, nar. 15. 11. 1977, bytem Jištěrpy čp. 18, 411 45, do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Polepy, okr. Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 72744910 ke dni 27. 08. 2021 na základě výsledku řádně proběhlého výběrového řízení.

pro:      6      proti:      0        zdrželo se:      0

12. ZO schválilo: Finanční příspěvek ve výši 75 Kč/den na stravování zaměstnanců a uvolněným zastupitelům Obce Polepy, příspěvek bude vyplácen podle počtu odpracovaných dní a zahrnut v měsíční mzdě od 1. 10. 2021.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

13. ZO schválilo: Navýšení finanční částky za svoz komunálního odpadu z 500 Kč za rok na 600 Kč od 1. 01. 2022.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

14. ZO schválilo: Žádost o prodloužení termínu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24.02.2020, uzavřenou mezi Obcí Polepy, Polepy čp. 112, IČ: 00264202 a Mgr. D. Novotnou, Dis, bytem Hrušovany čp. 34, 411 45.

ZO schválilo prodloužení termínu k vyúčtování dotace ke dni 13.07.2022.

pro:      6     proti:       0       zdrželo se:        0

15. ZO schválilo: Cenovou nabídku firmy: Zkušebna měřičů tepla a vodoměrů Litoměřice, s. r. o., Českolipská 689/1 Předměstí, 412 01 Litoměřice - pro Pečovatelskou službu Obce Polepy, Polepy čp. 219, na dodávku, demontáž, zpětnou montáž a 2x odečet bytových vodoměrů Sv, Tuv a měřičů tepla.

Celkem cena včetně DPH: 206 572 Kč.

pro:      6      proti:      0        zdrželo se:      0

16. ZO bere na vědomí: Žádost o výměnu podlahové krytiny v obecním domě v obci Libínky čp. 4, bytové jednotce č. 3, žadatelka p. Bímová, bytem Libínky čp.4. Proběhne místní šetření, výsledek bude projednán na dalším jednání ZO Polepy.

17. ZO schválilo: Žádost o výměnu plynového kotle v obecním domě čp. 130 Polepy, žadatelka p. Halušková, bytem Polepy čp . 130, 411 47, bytová jednotka č. 7, dále výměnu plynového kotle v obecním domě Libínky čp. 4, 411 45, žadatelé p. Vondrušová a p. Vodička.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

18. Poděkování:

Starosta Města Úštěk p. Jan Mazíni písemně poděkoval JSDH POLEPY za účast na akci: Hasiči na Chmelaři. Díky naší JSDH prožili krásný den spolu s návštěvníky a těší se na další setkání s nimi......Děkujeme.

19. ZO bere na vědomí: Stížnost ve věci volného pobíhání psů majitelky p. S. Č., bytem Polepy čp. 130 při venčení a volném pobíhání ve společných prostorech bytového domu čp. 130 Polepy. Stížnost podala p. T. P., bytem Polepy čp. 130. Starosta obce provede šetření na místě a domluvou sjedná nápravu.

20. ZO schválilo: Petici obyvatelů bytového domu Libínky čp. 4 na p. V. C., bytem Libínky čp. 4., bytová jednotka č. 2. Předmětem petice je opakovaná stížnost na rušení nočního klidu v obci a hluk, způsobený nebezpečnou a nadměrně hlučnou jízdou osobního vozu.

Zastupitelstvo obce Polepy písemně vyzve p. V. C. k nápravě, pokud nebude zjednána náprava  ke zmíněné stížnosti, celá záležitost bude předána Městu Litoměřice - Komisi pro projednávání přestupků.

pro:       6       proti:        0          zdrželo se:       0

21. Diskuze:

* Informace ve věci výpovědi z domu Pečovatelské služby pro p. V. R., bytem Polepy čp 219, výpověď k 31. 10. 2021

* Možné zřízení Obecní policie ( po domluvě s vedením Obce Křešice - finanční náklady atd. ).

* Pořízení kamerového systému do obce Hrušovany k novému Workoutovému hřišti, kde postupně probíhají dokončující práce a úpravy, poděkování patří všem za provedené práce, ochotu a aktivitu.

*Řešení přechodu mezi Obecním úřadem Polepy a návsí Polepy ( firma: Projekce dopravní Filip s. r. o., se sídlem Švermova 1338, Roudnice nad Labem, zpracuje projektovou dokumentaci k vyřešení bezpečného přechodu a také pro plánovaný nový chodník v obci Libínky. Obec Polepy požádá o dotační titul SFDI.

22. Závěr, ukončení.

 

čas ukončení: 16:50 hodin

 

starosta obce : p. Zbyněk Hodys                   zapsala: p. Zdeňka Diničová

ověřovatelé zápisu: p. Josef Kendík

                                p. Marcela Prokůpková

 

V Polepech dne: 21. 09. 2021

 

Vyvěšeno: 21. 9. 2021

Datum sejmutí: 7. 10. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět