Obsah

Zpět

Usnesení č. 58/2021 ze dne 27.10.2021

     Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Polepy ze dne 27.10.2021,

      konané v kanceláři starosty obce na Obecním úřadě Polepy č. p. 112,

      PSČ: 411 47, od 15:30 hodin

 

                                              Usnesení č. 58 / 2021

IČ: 00264202

čas zahájení: 15:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Prokůpková, Kendík, Libertin, Ing. Stanislavský

omluvena: p. Tyrnerová

1. ZO schválilo: Program jednání s doplněnými body, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Prokůpkovou a p. Libertina

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

2. Kontrola plnění usnesení:

ZO schválilo po místním šetření: Žádost ze dne 26. 7. 2021 o koupi obecního pozemku p. p. č. 7/5 v k. ú. Polepy, žadatelé manželé Š., bytem Polepy č. p. 119. Žadatelé nechají vypracovat Znalecký posudek na odhad zmíněného pozemku, který bude předložen k dalšímu jednání zastupitelstva.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

3. ZO schválilo: Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021, který zastupitelstvu přednesla p. Babjáková - účetní obce Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

4. ZO schválilo:

a) Dodatek č. 2 k SoD ze dne 26. 4. 2021 ,, Zateplení ,, - Snížení energetické náročnosti - stavební úpravy kulturního domu č. p. 186, k. ú. Polepy / zhotovitel firma ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří /.

b) Dodatek č. 2 k SoD ze dne 26. 4. 2021 ,, Střecha ,, - Snížení energetické náročnosti - stavební úpravy kulturního domu č. p. 186, k. ú. Polepy / zhotovitel firma ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří /. 

c) Žádost o prodloužení termínu na akci: Nové zastřešení nad objektem kulturního domu č. p. 186 v Polepech, žadatel: firma ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří - prodloužený termín do 31. 12. 2021.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

5. ZO schválilo: Nabídku odkupu pozemků v majetku obce Polepy p. p. č. 318/11 a 318/2 v k. ú. Polepy / pozemky za základní školou /. Nabízená cena za odkup činí 600 Kč/m2. Zastupitelstvo obce Polepy stanovilo podmínku pro odkup pozemků a to, odkup se uskuteční pouze v případě, že zmíněné pozemky budou využity výhradně k výstavbě rodinných domů. Nabídku k odkupu pozemků zaslala firma NODA solutions, s. r. o., PREFITE INVEST.

pro:      5      proti:      1       zdrželo se:       0

6. ZO neschválilo: Návrh k doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - doplněné znění: senioři nad 75 let budou s platností od 1. 1. 2022 osvobozeni od poplatků za kom. odpad.

proti:     6      pro:       0      zdrželo se:       0

7. ZO schválilo:

a) Návrh k doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - doplněné znění: občané, kteří mají ve správním řízení nahlášen trvalý pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Polepy, kteří se zde prokazatelně nezdržují a není známo místo jejich pobytu, budou osvobozeni od poplatku za kom. odpad / žádný kom. odpad neprodukují a není možné dohledat jejich současný pobyt /. S platností od 1. 1. 2022.

b) Návrh k doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování atd. Doplněné znění: soukromé firmy z katastrálního úřadu obce Polepy a jejích místních částí, na základě smlouvy s obcí Polepy a zaplacení poplatku, budou mít možnost a platností od 1. 1. 2022, využívat k třídění odpadu / plast, sklo, papír / kontejnerové stání v obci Polepy a její místní části.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

8. ZO schválilo: Obec Polepy, IČ: 00264202, Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, dále jen jako Vlastník činí podle § 1158 a násl. zákona 89/2012 Sb,. občanského zákoníku a nařízení Vlády ČR č.. 366/2013 Sb. toto PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,  uvedený Vlasník má ve vlastnictví nemovitost, a to pozemek p. č. st. 168, v k. ú. Polepy, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1239 m2, jehož součástí je bytový dům č. p. 130 Polepy. Předmětem prohlášení vlastníka je vymezení jednotek.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

9. ZO schválilo: Nabídku firmy KOVOMONT Roudnice, Hornická 1570, Roudnice nad Labem s. r.  o. - nová vzduchotechnika a klimatizace nad sálem kulturního domu v obci Polepy. Cena včetně DPH: 180 048 Kč.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

Žádosti, stížnost, různé:

10. ZO schválilo: Žádost o mimořádný finanční dar pro Základní školu a Mateřskou školu Polepy, okres Litoměřice ve výši 20 000 Kč. Finanční dar bude použit na nákup dvou spotřebičů - myček na nádobí určených pro kuchyňky v mateřské škole.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

11. ZO bere na vědomí: Žádost o odkup pozemku v majetku obce Polepy p. p. č. 1050, o výměře 2629 m2, v k. ú. Encovany, vedený jako ostatní plocha. Žadatel p. J. K., bytem Nučnice č. p. 7, 411 48 Křešice. Proběhne místní šetření pozemku a možnost přístupu, dále bude projednáno na dalším veřejném jednání ZO. 

12. ZO schválilo: Žádost o výměnu linolea v obecním bytě č. 10 Libínky č. p. 4, žadatel p. R. P., bytem Libínky č. p. 4, PSČ: 411 45. Důvod výměny: velké poškození a opotřebení cca 15 let.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

13. ZO schválilo: Žádost o obnovení obecní cesty v obci Libínky, k. ú. Trnová, p. p. č. 13/2 a část p. p. č. 376/1. Žadatel p. O. P., bytem Libínky - Trnová. Obec Polepy pozemek nechá vyměřit, vyčistit a upravit.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

14. ZO opět projednalo a schválilo: Výpověď z nájmu bytové jednotky č. 14, Polepy č. p. 219 v souladu s ustanovením § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku pro hrubé porušní povinností vyplývajících z nájmu bytu pro pana V. R., bytem Polepy č. p. 219, bytová jednotka č. 14. Výpověď pro pana V. R. byla doručena v měsíci červenci 2021, nájem skončí k 31. 10. 2021.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

15.Informace starosty obce:

a) Starosta obce informoval zastupitele o dalších skutečnostech a šetřeních ve věci opatrovanky slečny M. Š., šetření probíhá ze strany PČR, advokátní kanceláře a obcí Polepy.

b) Také podal informace o již proběhlé kontrole obce Polepy v rámci odpadového a vodního hospodářství, kontrola proběhla dne 22. 10. 2021 se závěrem bez nedostatků a závad.

16. Dotazy, závěr:

* Občan z obce Třebutičky upozornil zastupitelstvo na přeplněné kontejnery a dlouhé časové rozmezí vývozu / proběhne šetření + prověření společnosti FCC BEC, s. r. o. ze strany obce Polepy /. Také sdělil zastupitelstvu poškození vlastního pozemku ze strany společnosti ČEZ, která provedla zásah na jeho pozemku a neuvedla jej do původního stavu. Obec Polepy žádala ČEZ o nápravu, nebylo odpovězeno. Úpravu pozemku zajistí majitel a obec Polepy.

 

čas ukončení: 16:45 hodin

                                                         zapsala: p. Z. Diničová

starosta obce: p. Z. Hodys

ověřovatelé zápisu: p. M. Prokůpková

                                p. P. Libertin

 

V Polepech dne: 3. 11. 2021

Vyvěšeno: 3. 11. 2021

Datum sejmutí: 19. 11. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět