Obsah

Zpět

Usnesení č. 60/2022 ze dne 2. 2. 2022

   USNESENÍ č. 60 / 2022, z veřejného jednání Zastupitelstva obce Polepy ze 

    dne: 2. 2. 2022

 

                                   Usnesení č. 60 / 2022

 

IČ: 00264202

čas zahájení: 15:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Prokůpková, Libertin, Kendík, Ing. Stanislavský

omluvena: p. Tyrnerová

1. ZO schválilo: program jednání, zapisovatele p. Diničová, ověřovatele zápisu p. Libertin, p. Prokůpková

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

2. kontrola plnění usnesení.

3. ZO schválilo: podání žádosti o dotaci prostřednictvím Fische - 5 MAS České středohoří, Obnova venkovských sídel ( kulturní a spolková zařízení včetně knihoven ), název akce: Rekonstrukce knihovny v obci Polepy. A za tímto účelem  ZO současně schválilo aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Polepy 2022 - 2027, kde je řešený projekt rovněž uveden.

Zastupitelstvo obce Polepy bere na vědomí, předpokládané výdaje na realizaci akce: Rekonstrukce knihovny obce Polepy a souhlasí s vlastním předfinancováním z rozpočtu obce Polepy za předpokladu, že žádost o dotaci bude úspěšná.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 na akci: Vybudování nového parkoviště v prostoru před hřbitovem a vstupní cesty uvnitř hřbitova v obci Hrušovany.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: záměr obce Polepy - obec Polepy zajistí spoluúčast, tj. bude se podílet spolu s firmou NORDARCH s. r. o., Děčín, na zasíťování obecních pozemků p. p. č. 318/2 a 318/11 v k. ú. Polepy. Poté obec Polepy nabídne zasíťované pozemky k prodeji.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

6.ZO schválilo: ze tří cenových nabídek:

a) Nákup traktorové sekačky Kubota G231 HD, pořizovací cena 592 658 Kč včetně DPH.

b) Kupní smlouvu č. 001/2022/ O mezi: Farm Technik s. r. o., se sídlem Vchynice č. p. 33, 410 02 Lovosice a Obcí Polepy č.  p. 112,411 47. Předmětem smlouvy je: nákup traktorové sekačky Kubota G231 HD do majetku Obce Polepy.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

7. ZO schválilo: ze tří cenových nabídek na akci: Zateplení Restaurace u kulturního domu v obci Polepy, cenovou nabídku firmy Stavby Strnad s. r. o., ve výši vysoutěžené ceny: 1 934 406,62 Kč včetně DPH. 

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

8. ZO schválilo: Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi poskytovatelem tj. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a příjemcem tj. Obec Polepy, č. p. 112 Polepy, 411 47. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci ve výši 175 000 Kč na realizaci projektu ,, Vybavení domácností kompostéry v obci Polepy ,,.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

9. ZO schválilo: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění stavby mezi: Obcí Polepy, č.  p. 112, 411 47 ( dále jen ,, Budoucí povinná ,, ) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,  (dále jen ,, Budoucí oprávněná ,, ). Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Dotčené nemovitosti: p. p. č. 615/1, 248, 626 a 606/1 v k. ú. Hrušovany.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

10. ZO schválilo: a) Žádost Mysliveckého sdružení Skalka Polepy, Polepy č. p. 112, 411 47, IČ: 69898243, o snížení finanční částky ročního nájemného za prostory kanceláře ( sídlo sdružení ) v č. p. 112 Polepy. Roční fin. částka nájemného ve výši 2 400 Kč se snižuje na 500 Kč / rok.

b) Žádost FC Libínky 1948 z. s., č. p. 112, Polepy ( sídlo FC Libínky 1948 z. s. ), o stanovení fin. částky ročního nájemného za prostory kanceláře v č. p. 112 Polepy, 411 47. ZO schválilo roční nájemné ve výši 500 Kč, které bude hrazeno do konce měsíce března daného kalendářního roku.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

11. ZO schválilo:  Žádosti o přepis bytových jednotek v katastru nemovitostí- Katastrální úřad Litoměřice. Týká se: tří bytových jednotek č. p. 130 Polepy a jedné bytové jednotky av obci Encovany č. p. 71. Na základě vypracování Kupních smluv, budou tyto jednotky zapsány do katastru na KÚ v Litoměřicích. Také budou vypracovány Nájemní smlouvy pro užívání obecních pozemků pro všechny obyvatele domu č. p. 130 Polepy a obyvatele domu č. p. 71 Encovany. Proběhne založení SVJ a s tím související fond oprav.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:      0

12. ZO schválilo: Návrh akce: ,, Do Cíle - zábavu pro celou rodinu ,, - pořadatelé: Asociace TOM Prachová Hrušovany, Základní škola a Mateřská škola Polepy, okr. Litoměřice a Obec Polepy.

pro:       6     proti:       0      zdrželo se:      0

13. Informace starosty obce:

* možný záměr obce Polepy o odkup nemovitosti č. p. 58 Polepy do majetku obce

* konečné práce a úklid uvnitř kulturního domu - vymalování celých prostor, úklid a další práce zajišťují zaměstnanci obce

14. Dotazy, diskuze, závěr:

* paní Mgr. K. Salavová, hovořila o pandemické situaci v místní základní škole

* paní Vaníčková žádá o dosázení stromů směrem do obce Třebutičky

 

čas ukončení: 17:00 hodin

  starosta obce: p. Z. Hodys                                 

  ověřovatelé zápisu: p. M. Prokůpková

                                  p. P. Libertin

 

V Polepech dne: 7. 2. 2022                zapsala: p. Z. Diničová

 

Vyvěšeno: 7. 2. 2022

Datum sejmutí: 23. 2. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět