Obsah

Zpět

Usnesení č. 61/2022 ze dne 14. 3. 2022

      USNESENÍ č. 61/2022, ze dne 14. 3. 2022 - Obec Polepy, č. p. 112,

      411 47 Polepy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    USNESENÍ č. 61 / 2022

 

IČO: 00264202

čas zahájení : 15:30 hodin

přítomni: p. Hodys, Diničová, Prokůpková, Tyrnerová, Libertin

omluveni: p. Ing. Stanislavský, Kendík

 

1. ZO schválilo: program jednání, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Prokůpková a p. Libertin.

pro:     5     proti:     0      zdrželo se:     0

2. Kontrola plnění usnesení.

3. ZO schválilo: 

a) Smlouvu č. 1190901436 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Smluvní strany: SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupena Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR   a    Obcí Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem, starostou obce Polepy. Podpora ve výši 240 340 Kč je určena výhradně na akci: Revitalizace obce Encovany ( výsadba stromů realizovaná v roce 2021 ).

b) Smlouvu č. 1190901426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Smluvní strany: SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupena Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR   a   Obcí Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem, starostou obce Polepy. Podpora ve výši 250 000 Kč je určena výhradně na akci: Revitalizace obce Okna ( výsadba stromů realizovaná v roce 2021 ). 

pro:     5     proti:     0      zdrželo se:      0

4. ZO schválilo: 

a) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: Vybavení domácností kompostéry v obci Polepy. Zadavatel Obec Polepy prostřednictvím datové schránky oslovil pět účastníků k předložení písemné nabídky pro výše specifikovanou veřejnou zakázku. Zadavatel rozhodl a vybral jeko ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele: JELÍNEK-TRADING spol. s. r. o., se sídlem: Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, IČ: 42339723, cena včetně DPH: 291 610,00 Kč. Poskyrtovatel Ústecký kraj, poskytne neinvestiční dotaci v hodnotě 175 000 Kč Obci Polepy na zmíněnou realizaci projektu.

b) ZO schválilo: Kupní smlouvu číslo: 14/2022, smluvní strany - Obec Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem, starostou obce ( dále jen ,, kupující ,, )   a   JELÍNEK-TRADING spol. s. r. o., se sídlem Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, IČ: 42339723, zastoupenou Ing. Otto Jelínkem ( dále jen ,, prodávající ,, ). Předmětem smlouvy je dodávka 100 ks domácích uzavřených kompostérů s provzdušňovacími otvory v provedení z plastové konstrukce. Požadovaný objem domácích kompostérů je 950 litrů.

Pro:     5     proti:     0      zdrželo se:      0

5. ZO schválilo: Smlouvu o spolupráci při tvorbě aktualizaci a správě digitální technické mapy Ústeckého kraje  a   Obce Polepy. Klíčovou rolí obcí v projektu DTM krajů je role obce jako vlastníka dopravní a technické infrastruktury.

pro:     5      proti:     0     zdrželo se:      0

6. ZO schválilo: Smlouvu o výpůjčce - smluvní strany: půjčitel Obec Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem  a   vypůjčitelem Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících z dočasného užívání nemovitých věcí ( výpůjčka nemovitých věcí - p. p. č. 58, 1021/3 v k. ú. Polepy  a  p. p. č. 1454/2 v k. ú. Vrutice.)

pro:     5     proti:      0     zdrželo se:       0

7. ZO bere na vědomí: Znalecký posudek č. 79/1329/2021, zadavatel p. V. Š., bytem Polepy č. p. 46, znalec p. Ing. Š. P., bytem Kaštanová 540, Litoměřice. Znalecký úkol: zjistit cenu pozemku p. 4. 7/5 v k. ú. Polepy, tržní hodnota pozemku: 370 000 Kč ( výměra 1 471 m2 ).

8. ZO schválilo: Příkazní smlouvu - smluvní strany: příkazce Obec Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupena p. Zbyňkem Hodysem starostou obce Polepy   a   příkazníkem Avajo Advisory s. r. o., se sídlem Mostecká 52/6, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 29161541, zastoupena Ing. Milošem Malým. Předmětem smlouvy je:

a) Zpracování projektu ,, VZT systém Základní školy a Mateřské školy Polepy ,,

b) Zpracování projektu ,, Vybudování odborných učeben ZŠ a MŠ Polepy ,,

c) Komplexní administrace výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále jen ,, ZZVZ ,, ) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období, příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.

pro:     5      proti:      0      zdrželo se:       0

9. ZO schválilo: 

a) Dohodu, uzavřenou dne 11. 3. 2022 o vzájemné spolupráci a společném postupu při využití území, mezi Obcí Polepy, IČ: 00264202, se sídlem Polepy č. p. 112, 411 47 Polepy, zastoupenou p. Zbyňkem Hodysem - starostou     a    Prefite Invest s. r. o., IČ: 05497493, se sídlem Ocelářská 344/10 Vysočany, 190 00 Praha 9, zastoupenou p. Davidem Novým - jednatelem společnosti.

b) Znění a udělení plné moci NORDARCH s. r. o., IČ: 64051056, se sídlem Oldřichovská 14/11 Děčín VIII - Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 9842 k zastupování obce při jednáních s dotčenými orgány státní správy a dotčenými fyzickými a právnickými osobami ve věci Parcelace pozemků, technické a dopravní infrastruktury v lokalitě ,, Za sportovním areálem v Polepech ,, a to pozemků p. č. 318/1, 318/2, 318/10, 318/11 a 318/12 v k. ú. Polepy.

pro:     5     proti:      0       zdrželo se:      0

 

v 15:50 hodin doplnil přítomností 1 hlasu p. Kendík ( ZO je usnášení schopné počtem 6  )

Došlá pošta:

10. ZO schválilo: pracovní schůzku zastupitelů, která proběhne v měsíci duben 2022, kde zastupitelé projednají a posoudí jednotlivé pozemky majitelů - žadatelů, kteří žádali ,,  Změnu územního plánu obce Polepy,,. Výsledek jednání bude projednán na dalším ZO.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:      0

11. ZO schválilo: a) Žádost Základní školy a Mateřské školy Polepy o finanční příspěvek na lyžařský výcvik, který proběhl ve dnech 15. - 22. ledna 2022 v Herlíkovicích. Zúčastnilo se 6 žáků ze spádových obcí Obce Polepy. ZO schválilo 1 000 Kč na 1 žáka, příspěvek celkem: 6 000 Kč.

 

b) ZO schválilo: Finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na školní pobyt v Krkonoších pro žáky ZŠ a MŠ Polepy, termín školy v přírodě od 9. - 13. 5. 2022.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       0

12. ZO schválilo: Žádost k souhlasu se stavbou: Stavební úpravy polyfunkčního domu p. č. st. 318/2 v k. ú. Polepy, č. p. 202 Polepy, stavebník p. S. D., bytem Libínky č. p.62, PSČ: 411 45.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

13. ZO schválilo: Navýšení finanční částky z 50 000 Kč na 75 000 Kč půjčky FRB - Fond rozvoje bydlení na území obce Polepy a jejích místních částí k poskytování půjček na zvelebování obytných budov a staveb na území obce, podle stanovených pravidel. Obec Polepy tím řeší problematiku úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce.

pro:      6      proti:      0      zdrželo se:       1

14. ZO schválilo: Žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Štěpána z. s., Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice. Byl schválen příspěvek ve výši 10 000 Kč.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:        0

15. ZO bere na vědomí: Žádost vlastníků dotčených pozemků o vyjádření k Územní studii na plochy B24, SO2, VZ1, S2 - Obec Polepy, zpracovanou Ing. arch. Martinem Řehákem ( únor 2021 ), ohledně její aktuálnosti a možnosti napojení dotčených pozemků na technickou infrastrukturu. Žadatelé: p. M. B., bytem Polepy č. p. 139, p. M. I., bytem Polepy č. p. 216, p. S. D., bytem Libínky č. p. 62, p. M. D., bytem Libínky č. p. 63, p. J. K., bytem Hrušovany č. p. 83.

16. ZO schválilo: Zakoupení cvičebních - posilovacích prvků pro občany, seniory. Prvky budou umístěny v jarních měsících tohoto roku v prostoru parku u KD v obci Polepy.

pro:      6      proti:      0       zdrželo se:       0

17. ZO bere na vědomí: Stížnost p. I. S., bytem Libínky č. p. 23 na kamionovou dopravu - tranzit dřeva projíždějící přes obce Libínky a Hrušovany. ZO již dlouhodobě podniká v této vyhrocené situaci kroky k nápravě, zatím však bez úspěchu. Dne 23. 3. 2022, proběhne schůzka starostů na Městské radnici v Úštěku, kde se bude řešit problém kamionové dopravy dotčených obcí.

18. ZO schválilo: Částku 20 000 Kč/rok z rozpočtu obce Polepy pro kulturní a společenské akce pořádané v místních částí obce Polepy ( Encohrátky, Okeňáci, Hrušovanská notička a spol. atd. ).

pro:      6       proti:       0      zdrželo se:       0

19. informace starosty obce: 

* Obec Polepy zaslala  fin. dar v hodnotě 15 000 Kč na humanitární pomoc SOS ADRA: pomoc Ukrajině

* Zaměstnanci obce Polepy připravují prostory pro uprchlíky z Ukrajiny ( prostory v KD, dvojlůžkové pokoje v KD, byt v Pečovatelské terénní službě, byt v KD ), p. Lesák nabízí ubytovací prostory pro uprchlíky, p. S. Drahota již poskytl ubytování

* Také probíhá celková rekonstrukce bytu v majetku obce Polepy nad Restaurací u KD Polepy

* Informace k bytovému domu č. 130. Polepy  - dne 28. 2. 2022, byl vyhlášen záměr prodeje jednotky č. 130/2, č. 130/4 a 130/5, prodej výše uvedených jednotek se uskuteční na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené ze dne 05. 10. 2000

* ZO bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2022, které je zcela v pravomoci starosty obce

20. Diskuze.

* p. N. navrhl nákup dalšího velkého stanu a pořízení setů na pořádané akce, informoval se, jak budou proplaceny WC Toj, objednané pro společenské akce - budou proplaceny z rozpočtu obce Polepy

p. Bc. E. F., upozornila ne nevhodné parkování osobních vozů na návsi v obci Encovany na obecním pozemku - p. starosta provede šetření a sjedná nápravu. Také hovořila o nevzhledném stavu obecní studně a její okolí. Zajistí vyčištění přístupu soukromého pozemku, obec Polepy zajistí úpravu okolo obecní studně

21. Závěr, ukončení jednání.

 

čas ukončení: 17:00 hodin

 

starosta obce: p. Zbyněk Hodys            zapsala: p. Zdeňka Diničová

ověřovatelé zápisu: p. Marcela Prokůpková

                                p. Petr Libertin

V Polepech dne: 21. 3. 2022

 

 

Vyvěšeno: 21. 3. 2022

Datum sejmutí: 6. 4. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět