Obsah

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

Pan / paní………………………………….…………………………., narozen/a.……….…………………………….

 

bydliště…………………………………………………………………………………………………..………………...…..

 

v textu této smlouvy dále jen „Příjemce služby“

 

zastoupený

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

a

 

Obec – POLEPY, IČ 00264202,se sídlem Polepy 112,41147 Polepy,zastoupená Zbyňkem Hodysem, dále jen „Poskytovatel“

 

 

smlouvu o poskytování pečovatelské služby(( dále jen „ Smlouva“):ve smyslu ustanovení zákona § 40 § 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.

 

I.

Rozsah poskytování sociální služby

 

 1. Příjemce služby může na základě této Smlouvy využívat tyto základní pečovatelské úkony:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 1. Příjemce služby může jako fakultativní využívat další úkony:

Dohled nad klientem

Zprostředkované služby ( kadeřník, pedikéra ,masáže ,kosmetika)

 

 1. Četnost a specifikace jednotlivých úkonů bude sestavena v individuálním plánu příjemce služby .

 

II.

Místo a čas poskytování sociální služby

 

 1. Služby sjednané v čl. I Smlouvy se poskytují na adrese bydliště Příjemce služby.

 

 1. Služby sjednané v čl. I Smlouvy budou poskytovány v době kterou si stanoví poskytovatel s příjemcem služby, časová specifikace bude stanovena i v individuálním plánu příjemce služby.

 

III.

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejích placení

 

 1. Příjemce služby je povinen zaplatit úhradu za pečovatelskou službu sjednanou v čl.I. této služby Úhrada za pečovatelskou službu je vypočtena takto: součet poskytnutých úkonů za kalendářní měsíc bude vynásoben částkou za úkon stanovenou Ceníkem,který je nedílnou součástí této Smlouvya se kterým byl uživatel seznámen.

 

 1. Příjemce služby se zavazuje platit úhradu v hotovosti osobně zaměstnanci Poskytovatele a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, v němž službu čerpal na základě předloženého vyúčtování čerpaných služeb. Poskytovatel je povinen vydat příjemci potvrzení o přijaté úhradě.

 

IV.

Dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem

 

Příjemce služby prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování sociální služby, vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, tato pravidla přečetl a porozuměl jim. Příjemce služby se zavazuje tato pravidla dodržovat.

 

V.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

 

 1. Příjemce služby může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou ze strany Příjemce službu činí 2 pracovní dny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Poskytovateli služby doručena nebo předána.

 

 1. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 2. Jestliže Příjemce služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména neplacení úhrady za poskytnutou sociální službu po dobu delší než 1 měsíc.

 3. Jestliže Příjemce služby i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby.

 4. Jestliže se Příjemce služby chová k zaměstnanci Poskytovatele způsobem, který zaměstnanci ubližuje nebo může ublížit na zdraví, cti nebo majetku, vyhrožuje mu takovou újmou, případně proti zaměstnanci používá formy jiného hrubého jednání, které naplňuje nebo je způsobilé naplnit znaky přestupku nebo trestného činu.

 5. Jestliže Poskytovatel není schopen z kapacitních důvodu, příp. z důvodu zániku Poskytovatele nadále poskytovat předmětné služby.

 

 1. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 a), b) a d) tohoto článku činí 7 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Příjemci služby doručena nebo předána. Výpověď daná Poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst. 2 c) je okamžitá.

 

VI.

Doba platnosti smlouvy

 

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

 1. Pečovatelská služba bude na základě této Smlouvy poskytována od……..do………./ doba neurčitá. Příjemce služby nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných,postupně číslovaných dodatků, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

 

 1. Smluouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu .Každá strana obdrží jedno vyhotovení

 

 1. Příjemce smlouvy výslovně souhlasíse shromažďováním a zpracováním osobních údajův nutném rozsahu,v souladuse zákonem č. 101/2000Sb o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby Poskytovatele.

 

 1. Smluvní strany prohlašují,že Smlouvu přečetly,jejímu obsahu rozumía s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí,což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

 

Přílohy:

 • Ceník

 • Vnitřní pravidla

 

 

 

V ……………………………… dne…………………

 

 

 

 

………………………………… ………………………………..

(podpis Příjemce služby) ( podpis Poskytovatele)