Obsah

Sportovní areál Polepy

Provozní řád multifunkčního hřiště obce Polepy

Provozovatelem multifunkčního hřiště je obec Polepy

Multifunkční hřiště bylo vybudováno v roce 2018 pro využití sportovními spolky v obci, pro volnočasové využití občanů Polep a občanů místních částí obce, žáků zdejší základní školy, pro ostatní veřejnost.

Provoz a správa hřiště

 • Za plynulý provoz hřiště zodpovídá Obec Polepy, (tel: +420 602 446 841).
 • Provozní doba hřiště je podrobně dle měsíců zveřejněna při vstupu do registrace na www.obec-polepy.cz.
 • Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na www.obec-polepy.cz.
 • Skupiny dětí do 18 let mohou hřiště využívat bezplatně, ale pouze za trvalého dozoru dospělé osoby s trvalým pobytem v obci, rezervace musí být zadána dozorující osobou v rezervačním systému.
 •  
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění správce hřiště Obec Polepy tel. kontakt: +420 602 446 841
 •  Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté obuvi.
 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
 • Uživatelé vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • Vybíráním poplatků je pověřena referentka Obecního úřadu Polepy v úředních hodinách, platba musí být provedena předem. V případě zrušení rezervace, bude poplatek vrácen objednateli rezervace na podatelně Obecního úřadu Polepy.
 • V případně nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních, technických či organizačních důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.

Provozní řád multifunkčního hřiště

Povrch tvoří Playrite MACHPLAY2 a lze na něm provozovat tyto sporty:

Tenis, florbal, volejbal, nohejbal, házenou, basketbal, badminton.

Pro tyto sportovní aktivity je povoleno používat veškeré typy tenisových a sálových bot. Je nutno udržovat hřiště v čistotě a před vstupem na hrací plochu si důkladně očistit obuv.

Na hřišti je zakázáno:

 • vstupovat na sportoviště v atletických tretrách s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch (fotbalové turfy),
 • manipulovat s ostrými předměty,
 • kouření a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • používání žvýkaček, ke konzumaci  jídla a nápojů využívat pouze místo k tomu určené tj. lavice, stoly, odpadkové koše
 • používat rozmrazující chemikálie a posypové soli, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit. Sníh a led odstraňovat pouze mechanickými prostředky k tomu určenými (škrabky s gumovými hranami, kartáče atd.)

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště a odpovědné osobě za obec Polepy.

Po ukončení sportovní činnosti celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

Použité nástavce, sítě apod. uložit do úložného boxu v areálu.

Provozní řád hřiště (fotbalového)

Hřiště je určeno výhradně pro malý fotbal a musí být udržováno v čistotě.

Na hřišti je zakázáno:

 • konzumace jídla a nápojů,
 • kouřit a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • lézt po mantinelech a brankách a věšet se na sítě,
 • přemisťovat branky po hřišti a vynášet je ven z areálu,
 • provozovat na hřišti jiné činnosti, než pro které je hřiště určeno.
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

Ceník:

Vstup na hřiště je zpoplatněn za hodinu provozu hřiště a to:

1. Individuální sporty (tenis, badminton a další) 

 • Bezplatně pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci Polepy a její místní části
 • 200, - Kč/hodinu – osoby starší 18 let bez trvalého pobytu v obci Polepy

      *  100, – Kč/hodinu za využití osvětlení pro všechny osoby starší 18 let

2. Kolektivní sporty (odbíjená , fotbal, košíková, nohejbal, florbal)

 • Bezplatně – osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci Polepy a její místní části
 • 200,- Kč/hodinu – osoby starší 18 let bez trvalého pobytu v obci Polepy

      * 100,- Kč/hodinu za využití osvětlení pro všechny osoby starší 18 let

3. Skupina dětí do 18 let pod dozorem osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci - zdarma

4. Při pravidelných a plánovaných akcích cenu určuje obec Polepy.

5. Platbu je možné provést předem:

 • na obecním úřadu v úředních hodinách
 • po dohodě na bankovní účet Obce Polepy ( KB Litoměřice, č. účtu:  3028471 / 0100 )

 

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště a odpovědné osobě za obec Polepy

Po ukončení sportovní činnosti celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Do poznámky je třeba zadat obec trvalého pobytu.